Australian Biological Resources Study

Australian Faunal Directory

Museums

Kükenthal, W. & Krumbach, Th. (eds) 1927. Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tiereiches. Berlin : W. de Gruyter Bd 7, Hft 2 xi 899 pp. [Date published 1927–1934]