Australian Biological Resources Study

Australian Faunal Directory

Museums

Karsch, F. 1888. Zwei neue Mecopoda-Arten (Orthoptera). Entomologische Nachrichten. Berlin 14: 145-148