Vascular Plants Australian Plant Name Index (APNI)

Showing Leichhardtia microlepis x Leichhardtia viridiflora