Vascular Plants Australian Plant Census (APC)

Showing Urtica urens
Urtica urens L. legitimate | sensu Chew, W.-L. in George, A.S. (ed.) (1989), Urticaceae. Flora of Australia 3
  • WA (naturalised), NT (naturalised), SA (naturalised), Qld (naturalised), NSW (naturalised), LHI (doubtfully naturalised), NI (naturalised), ACT (naturalised), Vic (naturalised), Tas (naturalised)