Lamiaceae Martinov
Prostanthera rotundifolia (small leaves) , [n/a], phrase name