Lamiaceae Martinov
Prostanthera rotundifolia Ulan form , [n/a], phrase name