Lamiaceae Martinov
Prostanthera rotundifolia "rosea" , [n/a], phrase name